Škola za trenere NARS-a predstavlja zajednički projekat sa Fakultetom za sport i psihologiju TIMS gde polaznici mogu da završe stručno osposobljavanje u sportu za validna sportska zvanja koja su Zakonom o sportu regulisana u Republici Srbiji.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

NARS realizuje programe stručnog osposobljavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu u sadejstvu sa Fakultetom za sport i psihologiju TIMS. Cilj je da taj deo obrazovnog procesa sportskih stručnjaka bude na višem nivou i na taj način se doprinese unapređenju kvaliteta sporta i sportskih stručnjaka.

Programi stručnog osposobljavanja uvedeni su u obaveznu praksu rada sportskih organizacija i visokoškolskih obrazovnih ustanova u Srbiji zbog velikog broj nekadašnjih sportista i aktuelnih sportskih radnika, koji obavljaju širok spektar poslova u oblasti sporta, ali nemaju formalno obrazovanje, kojim bi došli do neophodne dozvole za rad, koja im omogućuje rad u sportskim organizacijama, u skladu sa zakonom.

Put do sticanja odgovarajućih sportskih zvanja je jasno definisan važećim zakonskim i podzakonskim aktima i obuhvata ispunjenje određenih formalno-pravnih i obrazovno-stručnih uslova i kriterijuma, a ostvaruje se kroz zajednički rad i saradnju sportskih organizacija i visokoškolskih ustanova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

SPORTSKI STRUČNJACI i DOZVOLA ZA RAD

Sportski stručnjaci

Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama, koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sportu i poseduju Dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima međunarodnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez, u saradnji sa visokoškolskom ustanovom, izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima, u skladu sa Zakonom, pravilnikom, sportskim pravilima tog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad.

……….

Dozvola za rad

Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportski stručnjak podnosi nadležnom nacionalnom granskom
sportskom savezu.

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku kada ispuni sve zakonom predviđene uslove.

Dozvola za rad važi za period na koji je izdata od strane nadležnog granskog sportskog saveza, u skladu sa zakonom.

Nadležni nacionalni granski sportski savez može da izda dozvolu za rad najvišeg nivoa, propisanog pravilima tog saveza, samo sportskom stručnjaku koji ima odgovarajuće sportsko zvanje, koje se stiče na osnovu stručne spremeodnosno obrazovanja, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja.

Ako sportski stručnjak, u toku trajanja dozvole za rad, stekne više sportsko zvanje, smatra se da je istu produžio.

Šta je potrebno za upis?

Prijavi se već
danas
 i stekni 
stručno zvanje u sportu

Polaznik stručnog osposobljavanja treba da ima:

– opštu zdravstvenu sposobnost i posebnu zdravstvenu sposobnost za bavljenje stručnim
radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
– završeno najmanje srednje obrazovanje;
– odgovarajuće poznavanje srpskog jezika.

Za UPIS treba priložiti sledeće:

  • Popunjen formular za upis na edukaciju,
  • 4 fotografije (veličine kao za pasoš),
  • Biografiju,
  • Overenu kopiju diplome završene srednje škole ili visoke škole,
  • Lekarsko uverenje

Nivoi stručne osposobljenosti u sportu

Stručno osposobljavanje vrši se u okviru četiri nivoa stručne osposobljenosti:

1) prvi nivo, koji se stiče stručnim osposoblјavanjem (teorijskim i praktičnim), u trajanju od 120 sati obuke za obavlјanje određene vrste stručnih poslova u sportu. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno završeno najmanje srednje obrazovanje;

2) drugi nivo, koji se stiče stručnim osposoblјavanjem (teorijskim i praktičnim), u trajanju od 240 sati obuke za obavlјanje određene vrste stručnih poslova u sportu. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno završeno najmanje srednje obrazovanje;

3) treći nivo, koji se stiče stručnim osposoblјavanjem (teorijskim i praktičnim), u trajanju od 360 sati obuke za obavlјanje određene vrste stručnih poslova u sportu. Uslov za sticanje ovog nivoa je završeno najmanje srednje obrazovanje ili završen odgovarajući drugi nivo stručnog osposoblјavanja;

4) četvrti nivo, koji se stiče stručnim osposoblјavanjem (teorijskim i praktičnim), u trajanju od 360 sati obuke za obavlјanje određene vrste stručnih poslova sa decom u sportu. Uslov za sticanje ovog nivoa je završen treći nivo stručnog osposoblјavanja.

NAJAKTUELNIJI NIVO OSPOSOBLJENOSTI za rad u sportu je 3.NIVO za rad sa odraslima i 4.NIVO za rad sa decom.